14. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Mã số hồ sơ: T-BPC-257241-TT

Thứ tư - 14/06/2017 03:26 47 0

a)